Koordynatorem Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED jest Spółka Instytut Opieki Zdrowotnej . z o. o.

Celem jej działalności jest koordynowanie, zarządzanie centrum transferu technologii, rozwoju i prowadzenia badań w obszarze medycyny i działalności około medycznej.

Zadania Koordynatora Klastra precyzuje Regulamin Porozumienia Kooperacyjnego Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. Zgodnie z jego zapisami Koordynator wykonuje zadania zlecone mu przez Zarząd i Radę Klastra. Ponadto współpracuje z Uczestnikami Klastra PIKMED, zawiera z nimi umowy o współpracy oraz zapewnia dostęp do informacji o projektach i inicjatywach klastrowych. Koordynator Klastra zapewnia również funkcjonowanie Biura Klastra, zajmując się między innymi administrowaniem jego pocztą, aktualizacją strony internetowej oraz prowadzeniem i koordynacją spraw marketingowych. Potwierdzeniem skuteczności i efektywności Koordynatora Klastra PIKMED będzie sprawne funkcjonowanie Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED oraz rosnąca liczba Uczestników Klastra chcących współdziałać w projektach i inicjatywach klastrowych.