Misja CK: polepszenie jakości i zwiększenie efektywności ekonomicznej usług medycznych poprzez zmianę procesu organizacji opieki nad pacjentem (innowacyjność procesowa/organizacyjna) oraz zmianę formy udzielania świadczeń medycznych (innowacyjność usługowa).

Celem projektu jest przygotowanie Placówek Medycznych do systemowego wdrożenia w polskim systemie ochrony zdrowia i przetestowanie modelu koordynowanej opieki zdrowotnej (KOZ).

Założenia modelu KOZ:

  • Koncentracja świadczeniodawców na kompleksowej opiece nad pacjentem, a nie jej epizodami.

  • Łączenie zasady stosowności (zapewnić świadczenia których wymaga pacjent) i zasady substytucji (rozważyć świadczenia tańsze, jeśli podobnie skuteczne).

  • Ustanowienie koordynatora opieki.

  • Realizowanie opieki zarządzanej (case management) poprzez interdyscyplinarną współpracę wielu profesjonalistów medycznych.

  • Płatność za opiekę całościową oraz uzależnienie wysokości płatności od efektów/jakości opieki.

Do kogo CK jest kierowane:

Partnerzy w projekcie - zakres merytoryczny:

  1. Podmioty lecznicze różnych szczebli systemu opieki zdrowotnej (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka szpitalna). Zakres merytoryczny - realizacja świadczeń w modelu koordynowanym.

  2. Uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze. Zakres merytoryczny - opracowania koncepcyjne i studium wykonalności, badania ewaluacyjne.

  3. Dostawcy w zakresie rozwiązań organizacyjnych/technologii ICT - zaopatrzenie w zakresie zasobów niezbędnych do realizacji projektu.

Finansowanie projektu:

  1. Krajowe i regionalne programy operacyjne.

Szefem Centrum Kompetencyjnego Koordynowanej Opieki Zdrowotnej jest Pan Bartosz Pędziński.